Zár Extra biztonsági 23mm

Cikkszám: [TC668-M]


Biztonsági zár, 23mm hosszú.

2db biztonsági kulccsal.


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">