Toronylámpa "legyező" forma + sarló alakú tetőlámpa

Cikkszám: [ME-HL3RGB-3]


Sarló alakú tetőlámpával

sarlokis_400


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">