Toronylámpa "legyező" forma + korona

Cikkszám: [ME-HL3RGB-1]


Korona alakú tetőlámpával

korona_400


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">