Toronylámpa "legyező" forma + cilinder

Cikkszám: [ME-HL3RGB-2]


Cilinder alakú tetőlámpával

cilinder_297


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">