Toronylámpa "elliptikus" RGB led

Cikkszám: [ME-HL-1RGB]


RGB színes LED sorral


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">