Tisztitó spray FE10 Amberklene

Cikkszám: [28200400]


Tisztító spray. Erős zsíroldó, címkeeltávolító

Elektronikai panelek tisztítására, cimkeeltávolításra, zsírtalanítására alkalmas


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">