S karmechanika komplett bal

Cikkszám: [122AS0016]


A bal oldali flipperkar mozgatását végzi.


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">