S karmechanika bilincs bal

Cikkszám: [122A0001]


A baloldali flipperkar közvetlen mozgatását végzi.


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">