S golyókilövőrúd /kickback/

Cikkszám: [122AS0010]


A flippergolyó kilövését végzi a pályára.


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">