LED üveglábas 5mm 12V fehér

Cikkszám: [HS-04LED]


LED üveglábas 5mm 12V fehér
Típusa T5


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">